Thị trường căn hộ Hà Nội: Dư cao cấp, thiếu bình dân!