Thị trường bán lẻ: Sự thắng thế của “Kiềng ba chân”