Thêm “ông lớn” bất động sản đầu tư khu đô thị cao cấp tại xứ Thanh