Thêm một vụ bê bối nhân sự có trách nhiệm của ông Vũ Huy Hoàng