Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thêm 3 khách sạn bị “thu sao”, 11 khách sạn bị nhắc nhở