Thấy gì từ chi phí lãi vay tăng vùn vụt của Hải Phát Invest?

Dự án Roman Plaza của Hải Phát Invest.
Ảnh minh họa: H.M.
Dự án Roman Plaza của Hải Phát Invest. Ảnh minh họa: H.M.
Dự án Roman Plaza của Hải Phát Invest. Ảnh minh họa: H.M.
Lên top