“Tháo gông” về thủ tục kiểm tra chuyên ngành, tiết giảm chi phí cho DN

Cắt giảm hồ sơ, thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Ảnh Hải quan.
Cắt giảm hồ sơ, thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Ảnh Hải quan.
Cắt giảm hồ sơ, thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Ảnh Hải quan.
Lên top