Thanh tra đột xuất Công ty Lã Vọng sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Một nhà hàng của Công ty Lã Vọng.
Một nhà hàng của Công ty Lã Vọng.
Một nhà hàng của Công ty Lã Vọng.
Lên top