Than Thống Nhất sản xuất tăng thêm 30 ngàn tấn than

Than Thống Nhất sản xuất tăng thêm 30 ngàn tấn than. Ảnh: TKV
Than Thống Nhất sản xuất tăng thêm 30 ngàn tấn than. Ảnh: TKV
Than Thống Nhất sản xuất tăng thêm 30 ngàn tấn than. Ảnh: TKV
Lên top