TCty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV: Hàng loạt sai phạm trong quản lý đất đai và tài chính

Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý sử dụng đất đai và tài chính của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV. Ảnh: T.C.A
Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý sử dụng đất đai và tài chính của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV. Ảnh: T.C.A
Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý sử dụng đất đai và tài chính của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV. Ảnh: T.C.A
Lên top