Tăng “soi” doanh nghiệp nhà nước hậu cổ phần hoá từ ngày 1.11