Tăng lương không làm mất sức hút đầu tư vào Việt Nam