Tâm điểm cổ phiếu 10.6: Nhóm hóa chất và thủy sản tăng vượt trội

Xuất khẩu phục hồi là thông tin tích cực với nhóm cổ phiếu thủy sản.
Ảnh: LDO.
Xuất khẩu phục hồi là thông tin tích cực với nhóm cổ phiếu thủy sản. Ảnh: LDO.
Xuất khẩu phục hồi là thông tin tích cực với nhóm cổ phiếu thủy sản. Ảnh: LDO.
Lên top