Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng bền vững bằng các sản phẩm chủ lực