"Sức khỏe" FECON: Khoản phải thu ngày càng phình to vượt doanh thu

Các khoản phải thu của Fecon đã vượt quá doanh thu.
Ảnh: Website Fecon.
Các khoản phải thu của Fecon đã vượt quá doanh thu. Ảnh: Website Fecon.
Các khoản phải thu của Fecon đã vượt quá doanh thu. Ảnh: Website Fecon.
Lên top