RAU QUẢ TRUNG QUỐC SẼ VÀO VIỆT NAM VỚI MỨC THUẾ 0%:

Sức ép lớn với nông sản Việt