Sửa khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017: Sẽ hoàn hoặc khấu trừ gần 5.000 tỉ đồng tiền thuế

Số thuế phải hoàn hoặc khấu trừ gần 4.875 tỉ đồng sau khi sửa khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Số thuế phải hoàn hoặc khấu trừ gần 4.875 tỉ đồng sau khi sửa khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Số thuế phải hoàn hoặc khấu trừ gần 4.875 tỉ đồng sau khi sửa khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Lên top