Siết chặt quản lý quy hoạch, đầu tư, vận hành các công trình thủy điện