Siết chặt quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ