Sen Hồ Tây lên ngôi, chủ đầm sen trúng đậm tiền triệu