Sau sự cố môi trường biển: Báo hiệu nguồn lợi thủy sản phục hồi