Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sau kiểm toán, một doanh nghiệp từ lãi 17 tỷ còn 300 triệu đồng