Sacombank: Nhiều câu hỏi sau khi miễn nhiệm ông Trầm Bê