Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Rút 5 xã ra khỏi danh sách đăng kí đạt chuẩn nông thôn mới