Quy định dự kiến thay thế Thông tư 20: Chung chung, không minh bạch?