Quỹ bảo lãnh tín dụng - chưa phát huy vai trò cầu nối