Quất bonsai mini thắng lớn, quất truyền thống rớt giá