Quảng Trị: Tàu 67 vươn khơi, tháng cao điểm thu nhập hơn 1,2 tỉ đồng