Quan tâm đến doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trong đại dịch COVID-19

Cần có chính sách hỗ trợ dài hơi hơn đối với nhóm doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trong bối cảnh COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Cần có chính sách hỗ trợ dài hơi hơn đối với nhóm doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trong bối cảnh COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Cần có chính sách hỗ trợ dài hơi hơn đối với nhóm doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trong bối cảnh COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Lên top