PVN với "sứ mệnh" đặt nền móng cho kinh tế vùng

Cụm công nghiệp dầu khí - điện - đạm Cà Mau. Ảnh: PV
Cụm công nghiệp dầu khí - điện - đạm Cà Mau. Ảnh: PV
Cụm công nghiệp dầu khí - điện - đạm Cà Mau. Ảnh: PV