PV GAS hoàn thành xuất sắc việc nâng bồn chứa kho LNG Thị Vải

Kho chứa LNG Thị Vải 1 triệu tấn đã được hoàn thiện công đoạn nâng mái
Kho chứa LNG Thị Vải 1 triệu tấn đã được hoàn thiện công đoạn nâng mái
Kho chứa LNG Thị Vải 1 triệu tấn đã được hoàn thiện công đoạn nâng mái
Lên top