Phù phép biến sầu riêng non, hư thành chín bằng hoá chất Trung Quốc