Phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân - Nghệ nhân ưu tú” cho 100 nghệ nhân