Phó Thủ tướng: Mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả năm 2020