Phát triển du lịch thông minh: Cơ hội và thách thức của du lịch Việt Nam

Các đại biểu tham luận tại hội thảo về du lịch thông minh. Ảnh: Đ.T
Các đại biểu tham luận tại hội thảo về du lịch thông minh. Ảnh: Đ.T