Phát hiện hàng loạt cơ sở kinh doanh vi phạm chất lượng vàng trang sức