Phát hiện 11 pho tượng gỗ chứa hàng trăm kg ma túy

Qua máy soi đã phát hiện được ma túy ở trong các pho tượng. Ảnh Hải quan cung cấp.
Qua máy soi đã phát hiện được ma túy ở trong các pho tượng. Ảnh Hải quan cung cấp.
Qua máy soi đã phát hiện được ma túy ở trong các pho tượng. Ảnh Hải quan cung cấp.
Lên top