Phải đưa mạnh mẽ các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã vào nông thôn