TS LÊ XUÂN NGHĨA - NGUYÊN PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA:

Phải “cai sữa” cho doanh nghiệp nhà nước

Minh họa của Đan.
Minh họa của Đan.
Minh họa của Đan.
Lên top