Ông Vũ Vinh Phú: “Kết quả khảo sát nước mắm do Vinastas công bố là quá vội vã”