Ông Võ Trường Thành bị giải chấp 7 triệu cổ phiếu TTF