Ông Nguyễn Đồng Tiến chính chức thôi chức Phó Thống đốc NHNN

Nguyên Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến
Nguyên Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến
Nguyên Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến