Ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng nói những gì?

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại tòa.
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại tòa.
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại tòa.
Lên top