3 tháng cuối năm 2020, Ngân hàng tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh:

Ổn định lãi suất hỗ trợ sản xuất, tiêu dùng

Các ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do COVID-19.Ảnh:H.N
Các ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do COVID-19.Ảnh:H.N
Các ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do COVID-19.Ảnh:H.N
Lên top