Ồ ạt mở rộng diện tích cây trồng, nông dân chịu thiệt