Những sự kiện nổi bật của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí 2019

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã luôn nỗ lực vượt khó, không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Ảnh: P.V
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã luôn nỗ lực vượt khó, không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Ảnh: P.V
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã luôn nỗ lực vượt khó, không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Ảnh: P.V
Lên top