Những "điểm trừ" cần xóa để hấp dẫn thêm nhà đầu tư tại Thủ đô