Nhiều sáng kiến về quản lý rủi ro tại hội thảo của VietinBank