Nhiệt điện than ở Đồng bằng sông Cửu Long: Khi người dân thiếu thông tin về dự án