"Nhà nước đang nợ nhà đầu tư 4.000 tỉ đồng thì phải cho BOT QL5 thu"